Παιδιά κατά τη διάρκεια Πρακτικής Άσκησης από Φοιτήτρες του ΤΕΠΑΕ
Φοιτήτριες - Φοιτητές της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΠΑΕ
Υποδοχή πρωτοετών 02
Υποδοχή πρωτοετών

Εκπαιδευτικό Υλικό από την Πρακτική Άσκηση φοιτητριών και φοιτητών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.

Η Πρακτική άσκηση στο ΤΕΠΑΕ

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αποτελεί σημαντικό και υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών στο ΤΕΠΑΕ. Καταρτίζεται και τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά διευρυμένα μαθήματα, στα οποία εμπλέκονται καθηγητές διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και μέλη ΕΔΙΠ του ΤΕΠΑΕ: